โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจใน เกณฑ์ CUPT QMS

วันที่เริ่มต้น 28/01/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ แนวนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น สิ่งสำคัญ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการผลักดันการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ต่อไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล