วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคพื้นบ้าน
-
วันที่เริ่มต้น 05/09/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 05/08/2562 เวลา 17:00
สถานที่จัด สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตตำบลขี้เหล็ก
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคพื้นบ้านให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคของตำบลขี้เหล็ก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อื่นๆ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคพื้นบ้านให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคของตำบลขี้เหล็ก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล