โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ

วันที่เริ่มต้น 18/07/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวทาง CUPT QMS Guideline
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ตรงตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่กำหนดได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 99 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   77 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 299450 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ร้อยละ 89.86 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของงานที่ตนเองรับผิดชอบได้
2. ร้อยละ 81.16 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ GAPs ของหน่วยงานได้
3. ร้อยละ 84.06 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการเขียนโครงร่างองค์กรของหน่วยงานได้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล