โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียน SAR อย่างไร ให้โดน(ใจ) และได้(คะแนน)

วันที่เริ่มต้น 02/07/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด อนาวิว บาร์ แอนด์ เรสทัวรอง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ช่องว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือพัฒนา (GAP Analysis) และนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CUPT QMS Guideline (Institute Level)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   58 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 24500 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเกณฑ์ CUPT-QMS ทุก Criteria มีความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ GAPs Analysis โดยสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เกณฑ์ต้องการ อธิบายการดำเนินการ ระบุปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาตามกระบวนการวิเคราะห์ GAPs Analysis ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 87.50
2. ผู้รับผิดชอบ Criteria ทุก Criteria สามารถจัดทำตาราง GAPs Analysis ได้ ร้อยละ 100 วิธีการประเมินผล วิทยากรและทีมงานเป็นพี่เลี้ยงในการทำ Workshop และประเมินผลโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและมีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นตาราง GAPs Analysis ของผู้รับผิดชอบทุก Criteria
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
5.1. ผู้รับผิดชอบ Criteria สามารถนำตาราง GAPs Analysis ไปปรับปรุงเพื่อใช้ในการเขียน SAR ระดับสถาบัน เพื่อขอรับการประเมินในปีการศึกษา 2561 ได้