โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean

วันที่เริ่มต้น 22/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการประชุมสัมนนาบุคลากรเป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะศิลปศาสตร์จะต้องดำเนินภารกิจของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัมนาของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องแจ้งแนวทางการบริหารงาน นโยบาย ตลอดจนเป้าหมายของการทำงานของคณะให้บุคลากรได้รับทราบ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ กับผู้บริหาร ตามแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยโครงการประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 : Meet the Dean ได้กำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 95 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   81 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล