โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
-
วันที่เริ่มต้น 13/09/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองวิเทศสัมพันธ์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มุ่งให้ความรู้และเข้าใจขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service สำหรับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   115 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 19796 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านงานต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ และได้รับทราบถึงขั้นตอน การให้บริการของกองวิเทศสัมพันธ์ ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทุกคน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ของกองวิเทศสัมพันธ์ ที่ต้องการสร้างความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย