โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

วันที่เริ่มต้น 24/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักหอสมุด สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักหอสมุด 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้ผู้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด จึงจะต้องมีอาจารย์หรือบุคลากรเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เชิงวิชาการสู่นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ในทำนองเดียวกันอาจารย์และบุคลากรต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เช่น การเขียนบทความวิจัย รวมทั้งการนำเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับด้วยการตีพิมพ์ และจากการพัฒนาทักษะตามที่กล่าวมานี้ จะนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   85 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล