โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหารการจัดการด้วยระบบสารสนเทศ

วันที่เริ่มต้น 24/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องบริการสารสนเทศ C อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ทั้งในเชิงรุก และตามภารกิจ การจัดโครงการกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดำเนินงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยในการลดขั้นตอนกระบวนการ ที่โปร่งใส ตรวจสอบถาม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบ ได้พบปะกับผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สามารถแจ้งปัญหาอุปสรรค ความต้องการการใช้งานระบบสารสนเทศ อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน การจัดการความรู้
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาระบบ และแนวทางแก้ไข เพื่องานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล