โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่เริ่มต้น 28/02/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองการเจ้าหน้าที่ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) ดังนั้น จึงได้นำเสนอโครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นทั้งทางบริหารและทางด้านผลงาน พร้อมทั้งสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองในแต่ละระดับได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล