โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)

วันที่เริ่มต้น 16/02/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2562 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ภายใต้เส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนั้น การรายผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยจึงเป็นการรายงานผลความสำเร็จการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อทราบแนวทางการปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขให้ผลการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   71 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20800 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 15875 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล