วิทยากรบรรยายให้ความรู้
-
วันที่เริ่มต้น 09/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สำนักประสานงานชุดโครงการ การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักประสานงานชุดโครงการ การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ลักษณะประจำพันธุ์ และการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาศูนย์คัดเลือกพันธุ์ไก่ชุมชน ให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้วยการจัดการพันธุ์ และเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ไก่ประดู่หางดำให้แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาดไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ลักษณะประจำพันธุ์ และการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาศูนย์คัดเลือกพันธุ์ไก่ชุมชน ให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้วยการจัดการพันธุ์ และเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ไก่ประดู่หางดำให้แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาดไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล