วิทยากรการฝึกอบรมการใช้ซอฟแวร์ ASreml เรื่อง Mixed Model in Animal Breeding and Plant Breeding
-
วันที่เริ่มต้น 07/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด บริษัท ไบโอโซ (ไทยแลนด์) จำกัด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยากรการฝึกอบรมการใช้ซอฟแวร์ ASreml เรื่อง Mixed Model in Animal Breeding and Plant Breeding เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง สัตวศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้กับคณาจารย์ นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วิทยากรการฝึกอบรมการใช้ซอฟแวร์ ASreml เรื่อง Mixed Model in Animal Breeding and Plant Breeding เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง สัตวศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้กับคณาจารย์ นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล