โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"

วันที่เริ่มต้น 06/12/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 06/12/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องแคทลียาควินสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นการสัมมนาเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้รับทราบทิศทางของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป รวมทั้งให้ทราบ Core Values และแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อครบ 100 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 280 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   309 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   156000 บาท
มูลค่ารายรับ   156000 บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล