ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เริ่มต้น 18/05/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 18/05/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  งานสภาพนักงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ 2560 ได้ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งตามมาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้นคือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และตามมาตรา ๘๗ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๖ ผู้ใด (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทันที แล้วแต่กรณี นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสมัยสามัญครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการที่จะจัดโครงการประชุมชี้แจ้ง เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในการให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยและดูแลสถานภาพ บทบาท ตำแหน่ง สิทธิของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและลูกจ้าง
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ประชุมสภาข้าราชการฯ ได้ดำเนินงานตามที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความชัดเจนในด้านสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มาให้ความรู้ความเข้าใจสวัสดิการของรัฐ บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือน การขอรับเงินคืนจาก กบข. เมื่อแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จะได้ชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล