กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2561

วันที่เริ่มต้น 23/04/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/04/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ศึกษาดูงาน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
23 เมษายน 2561
ส่ิงที่ได้รับจากศึกษาดูงาน
1. การแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้มาศึกษาดูงานทุกครั้ง โดยแจ้งตำแหน่งที่อยู่ห้องประชุม ทางหนีไฟ และจุดรวมพล
2. คำขวัญ กฟผ นคารสวรรค์ ร่วมคิด ลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. โครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง
- การลดการใช้แก้วกาแฟ
- รีไซเคิลแก้วกาแฟเป็นกระถางต้นไม้แจกผู้ใช้ไฟฟ้า
- การสร้างความสุขในที่ทำงาน
- หิ้วปินโต โชว์ผ้าไทย
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- โครงการใบไม้ปุ๋ยหมัก
- การประกาศเสียงตามสายอย่างต่อเนื่องและการกระตุ้นเตือนตามแผนก
4. แนวทางการจูงใจบุคลากร
- เปิดใจ ช่วยกันสร้าง ไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยน
- การปฏิบัตเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ ง่ายไปหายาก
- ผู้นำเป็นผู้บริหารให้นโยบายและผู้ร่วมปฏิบัติ
- โ้น้มน้าว แนะประโยชน์ สร้างให้เห็น ประหยัด สะดวก สะบาย กลับไปทำที่บ้านได้
- ทำอย่างต่อเนื่อง จริงใจ จริงจัง ผลักดัน โน้มน้าวและไปด้วยกัน
5. การจัดสำนักงานและการบริหารงาน เป็นไปรูปแบบโปร่งโล่งสบาย ตรวจสอบได้
- มีมุมบริการลูกค้า
- รณรงค์และมีวินัยในการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด จัดเก็บแบบดิจิตอล เอกสารสำคัญมีห้องจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดวางเฟอร์นิเจอร์เฉพาะที่จำเป็น บุคลากรภาคสนามใช้โต๊ะรวม
24 เมษายน 2561
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
1. การกำหนดนโยบายระดับมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่คณะ/สำนัก
2. จัดทำ Road Map อย่างชัดเจน โดยมีข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
3. บริหารจัดการ Green Model 2 ส่วน คือ Green Management และ Green Building
4. เน้นการใช้ระบบสารสนเทศร่วมกันเพื่อการประหยัดและลดการใช้กระดาษ
5. จัดทำโครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน SCADA
6. ผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ ตรวจตราพฤติกรรมบุคลากร และกำหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม พร้อมร่วมปฏิบัติด้วย อาทิ การเปิดปิดระบบปรับอากาศตามช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน คือ เปิด 8.30-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. และปิด 11.30-13.00 น. และ 16.00 เป็นต้นไป
7. ใช้ระบบเสียงตามสาย กำหนดเตือนเวลาเปิดปิดระบบปรับอากาศเป็นประจำทุกวัน
8. จัดทำโครงการใช้จักรยานและที่จอดรถจักรยาน คือ
- การสนับสนุนจักรยานส่วนกลางใช้ฟรี (มีปัญหาในการซ่อมบำรุง)
- จักรยานติด barcode มีค่าใช้จ่ายเช่าใช้
- จักรยานส่วนตัว
9. มีโครงการทำปุ๋ยหมักและธนาคารขยะ ที่ปรับราคาซื้อทุก 3 เดือน นำเงินเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
25 เมษายน 2561
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
1. การรณรงค์และสร้างความมีส่วนร่วมโดยใช้คำขวัญและท่าประกอบ
2. มีการแจ้งวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้เข้าเยื่ยมชมศึกษาดูงาน
5. การกำหนดนโยบาย ปัญหาสิ่งแวดล้อม นำโดยหมวด 1 ส่งต่อให้กับทุกหมวด และ หมวด 7 กำหนดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปํญหาสิ่งแวดล้อม
6. กำหนดวาระการประชุมและติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหมวด 1
7. การเปิดสปอร์ตเผยแพร่เกี่ยวกับการดำเนินงาน Green Office ให้บุคลากรและผู้ใช้ไฟได้รับรู้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล