เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนปฏิบัติงาน
-
วันที่เริ่มต้น 25/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิต และการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการวิจัย
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 12 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   12 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิต และการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล