คณะกรรมการประกวดไก่เขียวพาลีและไก่พื้นเมืองไทย
-
วันที่เริ่มต้น 07/04/2561 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 07/04/2561 เวลา 17:00
สถานที่จัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหินชัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการตัดสินการประกวดไก่เขียวพาลีและไก่พื้นเมืองไทย ประจำปี 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดไก่เขียวพาลีและไก่พื้นเมืองไทย ประจำปี 2561 ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมเกษตรให้มีการคัดเลือก ปรับปรุง และอนุรักษ์ไก่เขียวพาลี และไก่พื้นเมืองไทย ให้มีลักษณะตรงตามอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย รวมทั้งเป็นการประตุ้นให้เกษตรกรได้ตะหนักและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยให้เป็นที่ยอมรับ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล