ประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย เรื่อง "กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนลำไยอบแห้งเนื้อสีทองในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

วันที่เริ่มต้น 29/06/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 29/06/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ชั้น 4 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชุดโครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการวิจัย
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล