โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

วันที่เริ่มต้น 18/09/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 19/09/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด อะเวย์ สวนสวรรค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   140 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   357700 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 327200 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการทบทวน SWOT วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการนำร่อง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล