โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2560

วันที่เริ่มต้น 31/05/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาตนเอง การรับรู้ข้อมูลอันเป็น่สิทธิประโยชน์ของตนเอง ได้แก่ สวัสดิการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สิทธิการลาประเภทต่างๆ ความก้าวหน้าในอาชีพ การลาศึกษาต่อ การไปฝึกอบรม ดูงาน ทำงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ การได้รับเชิญไปเป็น Visiting การไปนำเสนอผลงานด้านต่างๆ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล