โครงการ KM Update

วันที่เริ่มต้น 21/04/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 21/04/2560 เวลา 14:00
สถานที่จัด ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 มีมติให้ดำเนินการจัดกิจกรรม KM Update โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การทบทวนผลดำเนินงานด้านจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดโครงการด้านจัดการความรู้ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2560 ตามกระบวนการจัดการความรู้ เกิดการนำองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล