ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในการแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อ Avibacterium paragallinarum
-
วันที่เริ่มต้น 19/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในการแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อ Avibacterium paragallinarum
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในการแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อ Avibacterium paragallinarum
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล