วิทยากรบรรยายโครงการเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นให้กับเกษตร
-
วันที่เริ่มต้น 24/02/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 24/02/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยากรบรรยายโครงการเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นให้กับเกษตร เพื่อให้ประโยชน์ทางการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นให้แก่เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ และเห็นถึงความสำคัญของพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรอนุรักษ์ และหวงแหนสัตว์พื้นเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วิทยากรบรรยายโครงการเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นให้กับเกษตร เพื่อให้ประโยชน์ทางการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นให้แก่เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ และเห็นถึงความสำคัญของพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรอนุรักษ์ และหวงแหนสัตว์พื้นเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่ต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล