แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
-
วันที่เริ่มต้น 15/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/02/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 34
วินัย โยธินศิริกุล
ประภากร ธาราฉาย
ภาณุพงศ์ มหาพรหม
สุกิจ ขันธปราบ
กิตติพงษ์ ทิพยะ
จุฬากร ปานะถึก
รจนา อุดมรักษ์
ดาริน ชมภูพันธ์
ครรชิต ชมภูพันธ์
กฤดา ชูเกียรติศิริ
บัวเรียม มณีวรรณ์
จำรูญ มณีวรรณ
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
ไพโรจน์ ศิลมั่น
ยุทธนา สุนันตา
ภาคภูมิ เสาวภาคย์
อานนท์ ปะเสระกัง
มงคล ยะไชย
วันทมาส จันทะสินธุ์
สุรีรัตน์ ถือแก้ว
เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์
อภิชาติ หมั่นวิชา
อัมพร คำฟองเครือ
ธนกร เคหา
โยธิน นันตา
ศิวริน จักรอิศราพงศ์
เจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ
สุทธิพร ฟังเย็น
ภานุวัต ศิริ
ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์
อรทัย ปรีชา
พัชรกิต วัชรปรีชา
จิราพรรณ เคหา
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 34

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อให้การดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   180 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อให้การดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล