โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 3/2566 (สรุปแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลังประจำปี 2566) และครั้งที่ 1/2567 (แถลงนโยบายและเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567)

วันที่เริ่มต้น 02/05/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/05/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่น ZOOM 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6605101366   นายธนาธร   เมฆมณเฑียร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6606103351   นางสาวณัฐกานต์   เลิศล้ำ : บัญชี 12ชั่วโมง
6606103443   นางสาววรินธร   ไชยมงคล : บัญชี 12ชั่วโมง
6614102332   นางสาวดุจฤดี   โกษาวัง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6618102606   นายอภิรักษ์   บุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6618102646   นางสาวญาดา   ศิริสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
สภานักศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา ติดตามประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษา โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ
ดังนั้นสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 3/2566 (สรุปแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลังประจำปี 2566) และครั้งที่ 1/2567 (แถลงนโยบายและเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567) ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษาครั้งที่ 3 /2566 จะเป็นการสรุปแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลังในปีงบประมาณ 2566 ขององค์กรนักศึกษา ประจำปีวาระ 2566 ตลอดจนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังภายใต้การทำงานขององค์กรนักศึกษาประจำปีวาระ 2566 และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 จะเป็นการแถลงนโยบายและเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เพื่อวางแผนการจัดทำกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ตลอดจนให้ผู้นำองค์กรนักศึกษา อันประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมอิสระ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางและการวางแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละองค์กร รวมถึงการเผยแพร่แผนการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละองค์กรให้นักศึกษาทั่วไปได้รับทราบ เพื่อร่วมกันติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรที่ตนเองสังกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล