โครงการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี 2566
-
วันที่เริ่มต้น 27/03/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/03/2567 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากงานพัฒนานักศึกษามีความประสงค์ในการจัดประชุมวิสามัญ เพื่อให้มีการประชุมสรุปโครงการประจำปีที่จัดเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกคนและสถาบันการศึกษาให้มากที่สุดได้จัดการประชุมขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดฯ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับประธานชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และเจ้าหน้าที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล