โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปี 2567

วันที่เริ่มต้น 20/01/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/01/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จิตอาสาคือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจจะเป็นการให้ของให้เงินให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละซึ่งที่ตนเองมีแม้กระทั่งเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้นักศึกษามีความเข้าใจเอื้อเฟื้อหันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น จำเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาลดลงอย่างมาก สืบเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักศึกษาหากไม่รีบแก้ไข นักศึกษาอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว ชุมชนหรือสังคมได้ ชมรมเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปี 2567 โดยปีนี้ทางชมรมได้จัดโครงการนี้ขึ้นที่โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 8 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานอย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 68 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล