โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (บังคับ)

วันที่เริ่มต้น 20/03/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/03/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่แสดงถึงความห่วงใยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อ วิธีการเลือกหางานทำที่ถูกใจและก้าวหน้า เทคนิคการประกอบอาชีพที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ขึ้น ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ โดยจะมีการกล่าวปัจฉิมโอวาทให้แก่นักศึกษา จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่า , การบรรยายพิเศษและแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , การบรรยายพิเศษเรื่อง "การแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน" จากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยายพิเศษและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , การแนะนำและประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , การแนะนำอาชีพเส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบูธรับสมัครงานจากบริษัทเอกชน เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล