โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (หัวข้อ “The Link Master”)

วันที่เริ่มต้น 25/03/2567 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/03/2567 เวลา 17:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักประสานงานอันเป็นปลายทางของการผลิตบัณฑิต การเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจถึงบริบทสภาพแวดล้อมในการทำงานจริงของการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อประเด็นร่วมสมัยในสังคม อันเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล