โครงการนิทรรศการปรัชญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 07/02/2567 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 08/02/2567 เวลา 16:30
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สืบเนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ จะใช้การเรียนรู้หรือทำกิจกรรมภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวมิได้ การเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเคียงกันในระดับสากล ทำให้เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
วิทยาลัยได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากผู้มีประสบการณ์ จากตัวอย่างหรือกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการลงมือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้
ประกอบกับได้มีการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา 11401112 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น และ รศ103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ สังกัป นิยาม ความหมาย และวิวัฒนาการทางปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองการปกครองและจริยศาสตร์ ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และรวมถึงระบบคิดและแนวทางทางการหาความรู้ของนักคิดและนักปรัชญาทางการเมืองการปกครองเป็นสำคัญ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับความรู้ปรัชญาการเมืองการปกครองและสังคม จึงได้จัดโครงการนิทรรศการปรัชญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ สื่อบันเทิงยุคใหม่กับนัยยะทางการเมือง ” ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ปรัชญาการเมืองการปกครองและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล