โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 01/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิ Why I why และภาคีเครือข่าย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิ Why I why และภาคีเครือข่าย จัดโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทำโครงการพัฒนาสังคมในแบบของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และได้รับการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพ เช่น การเข้าร่วมค่ายต่าง ๆ ของโครงการตลาดประกอบฝัน การได้รับคำปรึกษาและให้กำลังใจจากพี่เลี้ยงและทีมงาน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยารลัยแม่โจ้ เข้าร่วมเป็นโครงการย่อยในโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน โดยใช้ชื่อย่อโครงการ "มาโจ้กัน" ซึ่งแบ่งกิจกรรมย่อยของโครงการออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประกวดคลิปออกกำลังกายโดยใช้ Application TIKTOK กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย กิจกรรมเผ่ยแพร่ความรู้การออกกำลังกายผ่าน Social media และกิจกรรม RC เดินเล่นตามหาชั่วโมงกิจกรรมตามฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล