โครงการ “สร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว” ประจำปี 2566_15/2/2567

วันที่เริ่มต้น 15/02/2566 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2566 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101344   นางสาวฐาปณีย์   มณีโชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101350   นางสาวธารารัตน์   ลิขิตผู้เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102301   นางสาวกมลลักษณ์   อินทร์จันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102304   นางสาวฑิตฐิตา   แป้นพุ่ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102306   นางสาวธนกาญจน์   คุ้มพร้อม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102315   นางสาวจิรัชญา   วิธี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102319   นางสาวฑิฆัมพร   ปงจันตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102324   นางสาวพัชรา   เซคาต้า : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509101014   นางสาวณัฐธิดา   เทโวขัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101312   นายคุณานนต์   เชียงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101366   นางสาวภัคจิรา   มณีอินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101370   นายภูเบศวร์   โสพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101391   นางสาวศิรดา   งามเอี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101406   นางสาวอัญจรีย์   อินประภักตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102334   นายทรงสุทรรศน์   ปัญญะศรี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102378   นายรวีโรจน์   วิยะโส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609101042   นายนิติธรรม   จังปวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101057   นายพจน์ปรีชา   รักขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101095   นางสาวสุนีย์   หมัดอะดั้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101328   นางสาวชลธิชา   ยอดคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101329   นางสาวชลลดา   คนรู้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101359   นางสาวธีรตา   ยิ่งยศกำจรชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101379   นางสาวพรรณวสา   ศรีษะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งและดำเนินงานด้านการจัดการศึกษามาตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีนับจากการยกระดับเป็นคณะ หากนับรวมระยะเวลาการจัดตั้งสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเวลากว่า 27 ปี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงมีศิษย์เก่ากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยหลายร้อยคน ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงของกิจการคณะนั้น คือ ความเข้มแข็งของศิษย์เก่า กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรของคณะจึงมีความสำคัญที่จะทำให้คณะได้มาซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เครือข่าย รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในรูปต่าง ๆ ที่แสดงถึงความผูกพันและพลังความร่วมมือในทุกภาคส่วนของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้บริหารและบุคลากรคณะสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะได้

ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและคณะพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการเก็บข้อมูลจำเป็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะ อาทิ ความต้องการการฝึกอบรม ทักษะจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในอนาคต การถ่ายทอดประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และนักศึกษาปัจจุบันรุ่นน้อง ซึ่งคณะจะได้สรุปรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล