วิศวกรรม-2567-โครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 48

วันที่เริ่มต้น 24/02/2567 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 24/02/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียน คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะการทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเคารพกฎกติกาในการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม การมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2566 องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โ กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 48 ขึ้น คณะฯ จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด้านการส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคคล และความรับผิดชอบ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และชมรมนักศึกษาของคณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรคณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูและและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 560 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล