โครงการแสดงความยินดีพี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน 67

วันที่เริ่มต้น 19/02/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้จัดให้มีพิธีการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จบการศึกษาเป็นประจำทุกปี แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจ และแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต โดยมุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบัณฑิตใหม่ในสาขาวิชาพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสาขาวิชาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเพื่อให้เกิดการพบปะกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความทรงจำอันดีต่อบุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษารุ่นน้อง และคณาจารย์ได้แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความทรงจำอันดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล