โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องบัณฑิตสภานักศึกษา ประจำปี 2567

วันที่เริ่มต้น 16/02/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2567 เวลา 21:00
สถานที่จัด ลานเอนกประสงค์ ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่บัณฑิตสภานักศึกษาได้กลับมายังมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสที่สภานักศึกษารุ่นปัจจบันจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับบัณฑิตสภานักศึกษา ในด้านของการนำความรู้และทักษะจากการทำงานสภานักศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกสภานักศึกษารุ่นปัจจุบัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานด้านต่าง ๆ ของสภานักศึกษา เช่น การพิจารณาโครงการ การพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา การตรวจสอบการทำงานขององค์กรนักศึกษา เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการทำงานของสภานักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้สภานักศึกษาชุดปัจจุบัน มีจิตอาสามีความสมัครใจที่จะเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม ตามแบบอย่างจากพี่ศิษย์เก่าและบัณฑิตสภานักศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต
ดังนั้น สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการเสวนาสานสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตสภานักศึกษา ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของสภานักศึกษา สานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษารุ่นปัจจุบัน รวมถึงแสดงความยินดีแกาบัณฑิตสภานักศึกษาในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 และปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 75 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล