โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

วันที่เริ่มต้น 22/02/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/02/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
วัฒนธรรมหมายถึงความเป็นตัวตนของมนุษยชาติ และศิลปวัฒนธรรมนั้นก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่แฝงไว้ด้วยสุนทรียภาพของมนุษย์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนในการเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค รวมถึงได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติให้ดำรงคงอยู่ และช่วยกันดูแลสืบต่อไป
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และสถาบันอุดมศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมกันจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาที่ผ่านมา ได้สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภูมิภาคจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชน นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ดำรงอยู่คู่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาด้วยดีมาตลอด ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในครั้งนี้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 22 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   22 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล