โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2567 (กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์)

วันที่เริ่มต้น 24/02/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 24/02/2567 เวลา 18:30
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102370   นางสาวเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102060   นายวรัท   สมใจ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102303   นางสาวกนกวรรณ   แซ่โป่ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102316   นางสาวกวินธิดา   ต่างสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102322   นายกันตินันท์   อิกำเนิด : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102327   นายกิจการ   โกมลวิจิตรกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102329   นายกิตติศักดิ์   ข่ายแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102334   นายจักรกริช   จันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102338   นายจิรพัฒน์   ประดิษฐ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102369   นางสาวฐิติพร   ศาสตร์ศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102376   นางสาวณัฎฐ์นรี   บุญเสงี่ยม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102381   นายณัฐดนัย   กำแพงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102403   นายธนกฤต   ธนะเดชาวัตร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102442   นายปิตุภัทร   วงศ์พนัสสัก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102454   นายพฤกษาชาติ   รุ่นบาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102458   นายพสิษฐ์   สีเทา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102464   นายพิชญ์   สายเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6618102354   นางสาวญาณิศา   จีระการ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102357   นางสาวญาปภา   พิชิตนิติกร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6618102423   นายนนทกานต์   ฝั้นริยะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6618102433   นางสาวนฤภัทร   บุญนุช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102457   นายปฏิภาณ   ชนะภัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102530   นายรชต   ไชยวัง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6618102540   นายลัทธพล   บุญบาง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6618102546   นายวรินทร   วงษา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6618102561   นายวีริศ   สิงห์เสวก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102574   นายสมบูรณ์   ลุงจาย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102596   นายเสฏฐวุฒิ   เพชรรัมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102599   นายอดิศร   มีคุณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102687   นายวรชิต   จุณณทรัพย์กุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล