โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน (วัดดอนแค)
-
วันที่เริ่มต้น 17/02/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/02/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดดอนแค ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6507101301   นางสาวขวัญชนก   ลือหล้า : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101305   นายธนิกศร   คงจันทร์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101309   นางสาวนุสรา   จินดาศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101314   นางสาวศศิธร   สัสดีเมือง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101315   นายสุกฤษฎ์   ภุมมิต : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101316   นางสาวสุธางศุ์รัตน์   คงเย็น : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6607101002   นายจิตรภาณุ   วิเชียรวงษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101308   นายอดิเทพ   ทองพิทักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101314   นายพรมพิริยะ   เฟื่องเพชร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607103301   นายกิตติศักดิ์   ชามโสม : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607104009   นางสาวภิญญดา   โทคง : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607107303   นายนวปฎล   สุขเจริญ : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107304   นายบิสมีน   อีแต : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107308   นายภูริภัทร   แซ่อ๋อง : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107309   นายธวัชชัย   ปรีชาชน : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607108306   นายภัทรศัย   วิมล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108313   นายภาสกร   แสงใส : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
ตามที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มองเห็นถึงบริบทรอบๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่มีการใช้พื้นที่เพื่อส่วนรวมและเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และวัดวาอาราม การทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการร่วมแรงร่วมใจให้มีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น นอกจากการทำกิจกรรมจิตอาสาจะได้ช่วยเหลือคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้แล้วนั้น ยังได้ทำให้คนในองค์กรได้มีความสามัคคีมากขึ้นอีกด้วย เพื่อสร้างเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงได้เห็นถึงความสำคัญของความสะอาดของบริเวณโดยรอบในชุมชนและสถานที่ใกล้เคียงต่างๆ อาทิเช่น ชุมชน โรงเรียน วัดวาอาราม บริเวณรอบชายหาดแม่โจ้ เพื่อให้เป็นพื้นที่สามารถใช้เพื่อส่วนรวมได้ของนักศึกษาและคนในชุมชนอำเภอละแม และคนต่างพื้นที่ ที่มาพักผ่อนในวันหยุดทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในด้านของ มีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   18 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล