MJU JOB FAIR 2024

วันที่เริ่มต้น 06/03/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2567 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในแต่ละปีมีจำนวนมาก แต่ด้วยปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยังขาดประสบการณ์ในการสมัครงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการได้ก่อนจบการศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้จัดโครงการ MJU job Fair 2024 ขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมการมีงานทำ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดใหม่ให้กับสถานประกอบการได้รู้จัก อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จะสหกิจศึกษาหาสถานประกอบการเพื่อรองรับการปฏิบัติไปสหกิจศึกษาและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล