กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
-
วันที่เริ่มต้น 13/01/2567 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 13/01/2567 เวลา 14:00
สถานที่จัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันเด็กแห่งชาติ อำเภอละแม วันที่ 13 มกราคม 2567 นายสุนทร จอมเมืองนายอำเภอละแม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอำเภอละแม พร้อมด้วยคุณนายรัชนี จอมเมือง ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอละแม ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล โดยมี นายวีระศิลป์ หลิมวัฒนานายกเทศมนตรีตำบลละแม นายสุกิจ แก้วเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ตำบลทุ่งหลวง นายประสบโชค เจริญวิริยะภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งคาวัด นายสมชาย คงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ตำบลสวนแตง นายวิทยา ทองบุญช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และคณะรองนายก/และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อบต. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ องค์การบริหารส่วนตําบล ทุกตำบล และเทศบาล อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 26 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   26 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล