โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2567 (ปราศัยหาเสียง)
-
วันที่เริ่มต้น 10/01/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 10/01/2567 เวลา 15:00
สถานที่จัด ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และความในข้อ 2 แห่ง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา พ.ศ.2560 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษาจึงมีความประสงค์ในการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ที่จัดเป็นประจำในทุกปี จัดขึ้นมาเพื่อเลือกคณะกรรมการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคนและสถาบันการศึกษาให้มากที่สุดได้จัดการเลือกตั้งขึ้นในระหว่างวันที่ 1/11/2566 – 31/1/2567 ผ่านระบบการเลือกตั้งแบบออนไลน์ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการปราศัยหาเสียงผู้นำองค์กรนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล