โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน (สำนักสงฆ์วัดหนองบัวโบสถ์)
-
วันที่เริ่มต้น 14/02/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 14/02/2567 เวลา 15:00
สถานที่จัด สำนักสงฆ์บ้านหนองบัวโบสถ์ อ.ละแม จ.ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ศุจินธร รัตนิพนธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6507101314   นางสาวศศิธร   สัสดีเมือง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507107010   นางสาวสุภาพร   หาการ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507108323   นางสาวแสงตะวัน   กล้าหาญ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6607101303   นายนาราภัทร   โพชนุกูล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101306   นางสาวสุมลทิพย์   สุทธิรักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101307   นายสุรศักดิ์   แย้มศรี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101308   นายอดิเทพ   ทองพิทักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101309   นางสาวจันทปภา   เผือกพันธ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607108309   นางสาวศิริรักษ์   โพธิรัชต์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
ตามที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มองเห็นถึงบริบทรอบๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่มีการใช้พื้นที่เพื่อส่วนรวมและเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และวัดวาอาราม การทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการร่วมแรงร่วมใจให้มีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น นอกจากการทำกิจกรรมจิตอาสาจะได้ช่วยเหลือคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้แล้วนั้น ยังได้ทำให้คนในองค์กรได้มีความสามัคคีมากขึ้นอีกด้วย เพื่อสร้างเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงได้เห็นถึงความสำคัญของความสะอาดของบริเวณโดยรอบในชุมชนและสถานที่ใกล้เคียงต่างๆ อาทิเช่น ชุมชน โรงเรียน วัดวาอาราม บริเวณรอบชายหาดแม่โจ้ เพื่อให้เป็นพื้นที่สามารถใช้เพื่อส่วนรวมได้ของนักศึกษาและคนในชุมชนอำเภอละแม และคนต่างพื้นที่ ที่มาพักผ่อนในวันหยุดทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในด้านของ มีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   42 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล