โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์

วันที่เริ่มต้น 02/02/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6414101414   นางสาวรังสิยา   นันทสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6414101415   นางสาววรเวียร์   เสือวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102355   นางสาวอารยา   รัตนชุลี : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101359   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101442   นายรัตนพงษ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514101468   นางสาวสลิลทิพย์   ชั้นงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6514102374   นางสาวธนิตา   สุดหล้า : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6514102423   นางสาวพิชญา   ต่อมแก้ว : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
6614101312   นางสาวกุลสตรี   ลีธนารัชต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6614101326   นายชัยวัฒน์   กองไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6614101377   นางสาวพชรพร   ฟองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6614101397   นายภูริต   โพธิจักต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6614101409   นางสาวลลิตา   หมื่นรังษี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6614101410   นางสาววรรณษา   วงจันทร์ไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6614101419   นางสาวศิริรัตน์   คำตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
6614102393   นายศุภณัฐ   ศรีโวย : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นศูนย์รวมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา และเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยในปีการศึกษา 2566 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ ไว้ ได้แก่ 1.โครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 LA SMO x Freshmen Camp 2.โครงการเทศกาลงานวัด (งานวัดม๋วนใจ๋สินสาดม๋วนจอย) 3.โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 4.กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรนักศึกษา 5.โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษา 6.โครงการกีฬาสัมพันธ์ 7.โครงการไหว้ครู นั้น
ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 48 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและได้รางวัลต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จึงได้เสนอจัดทำ โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความสามัคคี มิตรภาพระหว่างเพื่อนและหมู่คณะ การมีน้ำใจ ฝึกฝนความอดทนผ่านการฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬา ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรงเป็นภูมิป้องกันให้ห่างจากโรคภัยต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกผ่านการประกวดขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการต่างๆ ร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 25  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 255 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล