โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ หัวข้อ “ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบ

วันที่เริ่มต้น 08/09/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มนุษย์อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบนิเวศของตนจนก่อเกิดวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกัน อย่างไรก็ตามทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ ป่า และดินแดน ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่โดยถูกแบ่งส่วนด้วยเขตแดนรัฐ อำนาจสิทธิการจัดการจึงขึ้นอยู่กับรัฐที่ครอบครองเหนือทรัพยากรนั้น ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ สปป.ลาว พม่า กัมพูชา รวมถึงภูมิภาคตอนใต้ของจีน ซึ่งมีรูปแบบการปกครองต่างกัน การจัดการทรัพยากรจึงขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละประเทศ และศาสตร์การพัฒนา การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ความแตกต่างดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อาทิ โครงการพัฒนาอนุภูมิลุ่มน้ำโขง (GMS) ที่มุ่งพัฒนา (Connectivity, Completeness และ Community) การเชื่อมโยงระหว่างกัน การยกระดับความสามาระในการแข่งขันร่วมกัน และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) โครงการพัฒนา CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam) หรือการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกับแม่น้ำโขงให้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางส่วนได้ประโยชน์ บางส่วนได้รับผลกระทบทางลบ
การประชุมวิชาการและการสัมมนาครั้งนี้มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและประสบการณ์ในการตอบสนองต่อการพัฒนาดังกล่าวผ่านการศึกษา การวิจัย และมุมมองของนักวิชาการ โดยคาดหมายว่าผลจากการสัมมนาจะก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการทรัพยากรผ่านมิติของทรัพยากรข้ามรัฐ การจัดการที่มีมุมมองทางการเมือง และการบริหารภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผลกระทบทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม วิถีชุมชน เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล