การฝึกอบรม "แนวคิดการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ" กรณีศึกษา การออกแบบรถตัดอ้อย

วันที่เริ่มต้น 19/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/10/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)" คือการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตอบสนองผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่มีคุณค่า และสามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ได้ การพัฒนานวัตกรรมขึ้นมานั้น จะต้องคำนึงถึงคุณค่าที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน หรือกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ต้องเริ่มจากการสังเกต การฟัง หรือการไปสวมบทบาทนั้นของผู้ใช้ว่า ต้องการอะไร มีปัญหาอะไร หรือ Pain point อะไร ซึ่งเมื่อสามารถพบแล้ว และสามารถพัฒนาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมได้ และช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ย่อมได้รับการยอมรับ และสามารถสร้างรายได้ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับ การวิจัยพัฒนาและการออกแบบ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน การฝึกอบรมเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักคิดเพื่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ ปัญหา และการพัฒนากระบวนการ รวมถึงการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร และเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจมากขึ้น การฝึกอบรมหลักคิดเพื่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงจำเป็นต้องมีกรณีศึกษา ซึ่งในโครงการได้เลือกกรณีศึกษาการผลิตรถตัดอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและการส่งออกของประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล