กิจกรรมงาน 40 ปี ฟู้ดเทคแม่โจ้คืนถิ่น

วันที่เริ่มต้น 23/12/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/12/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2527 โดยผลิตบัณฑิตกว่า 2,000 คนซึ่งปฏิบัติงานและสร้างชื่อเสียงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้สาขาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสการครบรอบ 90 ปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ปัจจุบัน และอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการผ่านกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตหลังสาเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล