22ธ.ค.66กาดนัดเด็กเกษตร

วันที่เริ่มต้น 22/12/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/12/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ร้านนมเกษตรแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพัฒนาพื้นที่สนามหญ้าบริเวณหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และร่วมกับบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด ก่อตั้งอาคารร้านนมเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ บัดนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 โดยมีนักศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ปฏิบัติการรับผิดชอบกิจการร้านนม ฝึกการแก้ไขปัญหา ฝึกการทำงานในรูปแบบองค์กร ฝึกการประสานงานกับบุคคลหลายระดับ รวมถึงหน่วยงานภายนอก โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย คือ "กาดนัดเด็กเกษตร" เพื่อเพิ่มประสบการณ์การจัดการตลาดในพื้นที่แวดล้อมร้านนม โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการวางแผนงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA เรียนรู้การทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจัดงาน และประยุกต์ใช้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพัฒนาพื้นที่สนามหญ้าบริเวณหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และร่วมกับบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด ก่อตั้งอาคารร้านนมเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ บัดนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 โดยมีนักศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ปฏิบัติการรับผิดชอบกิจการร้านนม ฝึกการแก้ไขปัญหา ฝึกการทำงานในรูปแบบองค์กร ฝึกการประสานงานกับบุคคลหลายระดับ รวมถึงหน่วยงานภายนอก โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย คือ "กาดนัดเด็กเกษตร" เพื่อเพิ่มประสบการณ์การจัดการตลาดในพื้นที่แวดล้อมร้านนม โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการวางแผนงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA เรียนรู้การทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจัดงาน และประยุกต์ใช้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล