โครงการคริสต์มาสของขวัญที่ดีที่สุด ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 14/12/2566 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 14/12/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม Campus Student Link
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6414101351   นางสาวสุชานรี   หน่อสกุลไกล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6506101335   นางสาวจันทร์นิภา   นทีธารทองชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6604102328   นางสาวมีนา   เชหมื่อ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6606104498   นางสาวอาทิตยา   ปุยภูงา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6614102408   นางสาวอาซาน   ละทอ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6615103075   นายวิฑูล   ศักดิ์เจริญชัยกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6618102618   นางสาวอารี   จะชี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
ชมรม Campus Student Link จัดโครงการคริสต์มาสของขวัญที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ และเทศกาลคริสต์มาสที่แท้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล