โครงการ BA Brand Ambassador 2023 (สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการและ Staff อาสา)

วันที่เริ่มต้น 22/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/11/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6406101516   นางสาวอทิตยา   พรหมบูรณ์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 20ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 20ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 20ชั่วโมง
6506101329   นางสาวเกศกนก   กิริยา : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101486   นางสาวมลทิชา   ใจเย็น : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101498   นายรัชชานนท์   ทุมแสง : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101518   นายวัชรพล   เปลี่ยนปลูกสัตย์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101523   นายวิชา   ปรีเดช : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101524   นางสาววิภาพรรณ   เสาร์ตุ้ย : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101525   นางสาววิภาวี   หมื่นหาวงศ์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101553   นางสาวสุเบญจา   อิ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 20ชั่วโมง
6506102008   นายณัฐฒนันท์   ลินคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102426   นายธีรภัทร์   ขวัญแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102463   นางสาวประกายดาว   เพ็ชรทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102464   นางสาวประกายสิทธิ์   กาบแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6506103349   นางสาวณัฏฐณิชา   นิยมสัตย์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6506103350   นางสาวณัฏฐณิชา   ศานติธารา : บัญชี 10ชั่วโมง
6506104381   นางสาวปาณิศา   นิลวานิช : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6506104448   นางสาวสุดารัตน์   ทึงดา : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6506105026   นางสาวพรชิตา   พุ้ยศิริ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506105310   นายฉัตรชัย   คงประเสริฐ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606101454   นางสาวปภาตา   ตันสถิตย์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6606101458   นายปรัชญาพัฒน์   ชลมารค : การจัดการ 20ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6606101489   นายภานุเดช   นามแก้ว : การจัดการ 10ชั่วโมง
6606101497   นางสาวมนสิชา   คำพุฒ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6606101558   นางสาวสุฐิตา   เชื่อนะรา : การจัดการ 20ชั่วโมง
6606101580   นางสาวอมรรัตน์   แสงจันทร์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6606101598   นางสาวกนกอร   เจริญบุญ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6606102042   นางสาวสุพัฒนิจ   ใยไม้ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102048   นายเมธาวิน   โกฎธิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102464   นางสาวนันทิชา   สุกันทอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102499   นางสาวพรติมา   แก้วดวงดี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102508   นายพสิษฐ์   มณีวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606102512   นางสาวพัทธ์ธีรา   นันทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102539   นายภูตะวัน   มะโนวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102549   นายเมธาสิทธิ์   ปิ่นหิรัญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606102577   นายวรัชญา   แก้วก่า : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102605   นางสาวศิริรัตน์   ธงทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606102642   นางสาวเสาวลักษณ์   จันทร์ใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606102666   นายเอกตระกูล   สุวรรณมาศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606102695   นางสาวผกามาส   กันธะวงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606103012   นางสาวเกษา   เป็งป้อง : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103073   นายพุฒิพงศ์   สุริยาจันทร์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103074   นายพรรธน์ชญมน   ผลเจริญ : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103076   นางสาวภัทรวดี   พรหมสวัสดิ์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103096   นางสาววีรยา   จันทร์แปงเงิน : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103308   นายกรฤต   พัฒนะแสง : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103359   นางสาวทัฐชา   ปัญญาราษฎร์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103440   นางสาววรัทยา   กันต๊ะมา : บัญชี 20ชั่วโมง
6606103472   นายสิทธิพร   คำแยง : บัญชี 10ชั่วโมง
6606103493   นางสาวอินทิรา   ตะเวที : บัญชี 20ชั่วโมง
6606104305   นายกฤติน   พุทธรรมรงค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104309   นางสาวกัญญารัตน์   กานกหงษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104310   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยโชติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104320   นายคณาธิป   พละสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104328   นายจิรโรจน์   โรจน์ทรรศนีย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104398   นางสาวประกายรุ้ง   จอมพล : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104405   นางสาวเปรมฤดี   ชุ่มธิ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104417   นายพันธุ์แท้   พัฒนากุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104419   นางสาวพิชญา   บุญพุฒ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104468   นางสาวศศิกานต์   อยู่บุญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104512   นางสาวปาริฉัตร   ลามคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606104519   นายภาณุวัฒน์   สาใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 20ชั่วโมง
6606105011   นางสาวณัฐณภา   การจ้อย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105020   นายบุณพจน์   ทรัพย์สุข : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105045   นายชวนากร   จอมคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105314   นายกีรติ   สุพรหม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105329   นางสาวชวัลรัชต์   วงษ์คำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606105348   นางสาวณิชาพร   อำภา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606105351   นางสาวทรรศน์มน   ลอวิลาร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606105362   นายธัชชานนท์   ศรีทัศน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606105383   นายปิยพงษ์   ผาคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 20ชั่วโมง
6606105429   นางสาวสาลิกา   หรรษวัต : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105461   นางสาวปิยะมาภรณ์   นาคเงิน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606106379   นางสาวศันสนีย์   วีระวานิช : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 10ชั่วโมง
ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบแทนสังคมไม่น้อย และยังคงสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนนักศึกษาแต่ละรุ่นได้สร้างผลงานและชื่อเสียงต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย ทั้งด้านวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ สร้างความภูมิใจให้แก่รุ่นน้องต่อมาได้อย่างดี เวทีการประกวด ดาว-เดือน ถือเป็นอีกเวทีที่ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แสดงศักยภาพ และเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ ในการสร้างชื่อเสียงในโอกาสต่อไป ครั้งนี้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประกวดในรูปแบบใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพด้านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการประกวด ตัวแทนจากสาขาต่าง ๆ นอกจากจะมีความโดดเด่นเรื่องบุคลิกภาพและหน้าตาแล้ว จำเป็นจะต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอตัวแทนผู้เข้าประกวด รูปแบบออนไลน์ ซึ่งต้องใช้แพลตฟอร์ม หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการนำเสนอเพื่อให้ได้เข้าใจถึงจุดเด่นของคณะบริหารธุรกิจ ให้ออกสู่สายตาประชาชนต่อไปได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล