โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 26/07/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือ ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลาย ต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้น มีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นนี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำพรรษา” โดยการถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสว่างไสว พิธีหล่อเทียนเริ่มก่อนเข้าพรรษาเล็กน้อย การเตรียมงานพิธีหล่อเทียนในชุมชนนั้น จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษา ประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อหล่อเทียนในวันรุ่งขึ้นจะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชา และในวันนั้นมีการทำบุญร่วมกันตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งยังเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส การให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมานาน งานทำบุญหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา นับเป็นประเพณีที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงสืบต่อไปชั่วกาลนาน

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจะทำให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีกิจกรรมทำบุญร่วมกัน ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ โดยคณะได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปี และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างดี อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus 2019) หรือโควิค 19 (COVID-19) รวมถึงนักศึกษาจะต้องเรียนทางออนไลน์ ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้นำเทียนพรรษาไปถวาย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในช่วงบ่าย ณ วัดสันทรายต้นกอก (สลีปิงจัยแก้วกว้าง) เลขที่ 141 ซอยบ้านสันทรายต้นกอก 2 หมู่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนบุคลากรสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือประกาศในเรื่องของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค-19 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. ณ วัดมงคลเศรษฐี (วัดศรีสหกรณ์) เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนบุคลากร และนักศึกษา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือประกาศในเรื่องของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค-19 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล